Privacyverklaring Luimstra Loon, Grondverzet & Transportbedrijf

Luimstra Loon, Grondverzet & Transportbedrijf -gevestigd: Kortwoude 21, 9283 TW, Surhuizum, Nederland- is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Luimstra Loon, Grondverzet & Transportbedrijf
Kortwoude 21
9283 TW Surhuizum
0512 36 16 92
info@luimstra.nl

Sinds 25 mei 2018 geldt de Europese privacywet die aangeeft om vast te leggen hoe we met uw privacy omgaan. Gegevens verzamelen doen we niet zomaar. Maar met als doel om onze klanten te informeren of van dienst te kunnen zijn.

Persoonsgegevens die we verwerken

Luimstra Loon, Grondverzet & Transportbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens actief aan ons heeft verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt

Doel verwerking persoonsgegevens

 • Afhandelen van uw betaling.
 • U te informeren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U te informeren over (commerciële) aanbiedingen met betrekking tot onze diensten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Bewaartermijn persoonsgegevens

Luimstra Loon, Grondverzet & Transportbedrijf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld zijn. Als een overeenkomst eindigt, zullen wij uw persoonsgegevens nog maximaal 12 maanden bewaren in verband met de afwikkeling van onze diensten of de met u gesloten overeenkomst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. En heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de verwerkte persoonsgegevens in een computerbestand naar uzelf of naar een andere -door u genoemde partij- te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@luimstra.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in uw kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Luimstra Loon, Grondverzet & Transportbedrijf zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dit kan via: Autoriteit persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Luimstra Loon, Grondverzet & Transportbedrijf neemt de bescherming van uw gegevens serieus. En neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Wanneer u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@luimstra.nl.