• luchtfoto
 • Mais oogst
 • walking floor laden met kuil
 • sloop werkzaamheden
 • zodenbemesters met vrachtwagens

  Mestverwerking

  Er zijn belangrijke wijzigingen in het mestbeleid doorgevoerd per 1 januari 2014. De wijzigingen gelden voor de gebruiksnormen, de gebruiksvoorschriften en het nieuwe stelsel van verplichte mestverwerking.

  Wij bieden diverse mogelijkheden voor het afzetten van de mest. Dit geldt zowel voor het afzetten van de mest op de binnenlandse markt, als voor het invullen van de verplichte mestverwerking. 

  Mestverwerkingsplicht

  De mestverwerkingsplicht is de verplichting voor landbouwers om een deel van het bedrijfsoverschot (in kg fosfaat) te laten verwerken. 

  Onder mestverwerking wordt verstaan:

  • het exporteren van dierlijke meststoffen.
  • het verbranden of vergassen van dierlijke meststoffen .

  Voor wie is de verwerkingsplicht

  De verwerkingsplicht is voor landbouwers die meer mest produceren dan ze op hun eigen bedrijf in Nederland (landbouwgrond en natuurterrein) kunnen plaatsen. Deze landbouwers moeten een deel van hun bedrijfsoverschot laten verwerken.

  Berekening Bedrijfsoverschot

  De hoeveelheid mest die de dieren op uw bedrijf naar verwachting zullen produceren in een kalenderjaar (in fosfaat) vermindert u met de fosfaatgebruiksruimte (Landbouwgrond in Nederland) en de hoeveelheid fosfaat die u op uw natuurterrein mag uitrijden. Een deel van het bedrijfsoverschot moet u laten verwerken.

  De verwerkingspercentages worden per jaar vastgesteld. De percentages voor 2014 en 2015 staan hieronder:

    Overig Oost Zuid
  2014 5% 15% 30%
  2015* 10% 30% 50%

  * indicatieve verwerkingspercentages

  Uitzonderingen

  Er zijn enkele situaties waarbij u uw verplichte verwerkingspercentage niet (volledig) hoeft te laten verwerken.

  • Grenspercelen: mestafvoer naar eigen grond in Duitsland of Belgie;
  • Drempelwaarde: bedrijven die minder dan 100 kilo fosfaat moeten (laten) verwerken. De drempelwaarde geldt na het bepalen van uw verwerkingsplicht (niet na het berekenen van uw bedrijfsoverschot).
  • Biologische bedrijven: die hun mestoverschot afzetten bij een biologisch bedrijf
  • Mest bedoelt voor champignonsubstraat: mest van paarden, pony’s of pluimvee
  • Afvoer naar landbouwbedrijf: Voert u uw totale bedrijfsoverschot rechtstreeks af naar één of meerdere landbouwbedrijven en voldoet u aan onderstaande voorwaarden? Dan hoeft u geen mest te laten verwerken.  De voorwaarden voor deze vrijstelling zijn:
   • Het bedrijf dat de mest afneemt ligt hemelsbreed maximaal 20 kilometer vanaf uw productielocatie.
   • De afnemer gebruikt de mest op zijn landbouwgrond.
   • Uw bedrijfsoverschot is in het betreffende kalenderjaar maximaal 25% van de totale mestproductie.

  Overeenkomsten

  Verwacht u een bedrijfsoverschot en moet u een deel van uw overschot laten verwerken? Dan kunt u op 3 manieren aan uw verwerkingsplicht voldoen:  

  • Mestverwerkingsovereenkomst (MVO)
  • Driepartijenovereenkomst mestverwerking (3PO)
  • Vervangende Verwerkingsovereenkomst (VVO)

  Heeft u een bedrijfsoverschot dan kunnen we samen met u kijken naar een passende oplossing. Neem voor meer informatie of vragen contact met ons op.